Things as they are

Prawdziwy stan rzeczy

Paulo Coelho

Oczywiste, że nie zawsze sprawy mają się tak, jakbyśmy tego chcieli. Są momenty, w których czujemy, że szukamy czegoś, co nie jest przeznaczona dla nas, pukając do drzwi, które się nie otwierają, czekając na cuda, które się nie realizują..

Na szczęście rzeczy mają się tak – jeśliby wszystko poszło w sposób, jaki chcieliśmy, wkrótce nie mielibyśmy już nic do pisania, nic, co prowadziłoby nasze codzienne myśli. Ten scenariusz służy naszym marzeniom jako pokarm, ale i naszym bitwom, jako energia. I jak to zawsze bywa z wojownikami, którzy zużywają całą swoją energię w Dobrej Walce, są chwile, w których lepiej jest zrelaksować się i wierzyć, że Wszechświat wciąż pracuje dla nas w tajemniczy sposób, nawet, jeśli nie możemy tego pojąć.

I tak, pozwólmy Duszy Świata, aby wypełniła swoją misję, a jeśli nie możemy pomóc, najlepszym sposobem współpracy jest zwrócić uwagę na proste rzeczy w życiu, zachód słońca, ludzi na ulicy, czytanie książki.

Jednak w wielu przypadkach czas mija i nic wyjątkowego się nie dzieje. Ale prawdziwy wojownik światła wierzy. Tak jak dzieci wierzą.

Ponieważ wierzą w cuda, cuda zaczynają się dziać.

Ponieważ są pewni, że ich myśli mogą zmienić ich życie, ich życie zaczyna się zmieniać.

Ponieważ są pewni, że znajdą miłość, ta miłość pojawia się.

Czasami są rozczarowani. Czasem czuję ból.

Potem słyszą komentarze: „jesteś tak naiwny!”

Ale wojownik wie, że to jest warte swojej ceny. Do każdej porażki, zyskuje dwa zwycięstwa.

W ciekawej i małej książeczce pt.: „Brewiarz Rycerzy Średniowiecznych” jest kilka fragmentów, które należy pamiętać w tych chwilach oczekiwania:

” Duchowa energia Ścieżki wykorzystuje sprawiedliwość i cierpliwość, by przygotować twoją duszę”.

„To jest Ścieżka Rycerska. Łatwa i trudna ścieżka w tym samym czasie, skłania nas do porzucenia bezużytecznych rzeczy i interesownych przyjaźni. Dlatego na początku tak bardzo się wahamy czy nią podążać. ”

„Oto pierwsza nauka Rycerza: wymażesz wszystko, co napisałeś do tej pory w swojej życiowym notatniku: chaos, niepewność, kłamstwa. A w miejscu tego wszystkiego, napiszesz słowo: odwaga. Rozpoczynając podróż z tym słowem i kontynuując z wiarą w Boga, dotrzesz gdzie trzeba będziesz potrzebował dotrzeć. ”

Things as they are

by Paulo Coelho

Of course things don’t always happen they way we wish they would. There are moments in which we feel we are seeking something that is not meant for us, knocking on doors that don’t open, waiting for miracles that don’t manifest themselves.

Fortunately that is the way things are – if everything went the way we wanted, soon we would no longer have anything to write about, nothing to guide our daily thoughts. This script serves our dreams as nourishment, but to our battles as energy. And as it always happens with the warriors that spend all their energy in the Good Fight, there are moments in which it is best to relax and believe that the Universe is still working for us secretly, even if we cannot comprehend it.

And so, let us allow the Soul of the World to fulfill its mission, and if we can’t help, the best way to collaborate is to pay attention to the simple things in life; the sunset, the people in the street, the reading of a book.

However, in many cases, time continues passing and nothing exceptional happens. But the true warrior of light believes. Just like children believe.

Because they believe in miracles, the miracles begin to happen.

Because they are certain that their thoughts can change their lives, their lives begin to change.

Because they are certain they will find love, this love appears.

Sometimes they are disappointed. Sometimes they feel hurt.

Then they hear the comments, “you are so naïve!”

But the warrior knows it is worth the price. To each defeat, there are two conquests in his favor.

In an interesting and diminutive book called “The Breviary of Medieval Knights,” there are some passages that have to be remembered in these moments of waiting:

“The Path’s spiritual energy uses justice and patience to prepare your spirit.”

“This is the Knight’s Path. An easy and hard path at the same time, as it urges us to let aside useless things and relative friendships. That is why, at the beginning, we hesitate so much to follow it.”

“This is a Knight’s first teaching: you will erase everything you wrote up to now on your life’s notebook: turmoil, insecurities, lies. And in place of all that, you will write the word courage. Beginning the journey with this word and going on with faith in God, you will arrive where you need to arrive.”

2 comments on “Things as they are

 1. Nie wiem dlaczego przeszłaś na angielski tekst
  Dla wielu to nie do przebycia test
  Mnie też trudność sprawia , ale się skupiam
  Może źle rozumiem i komentarzem tym wygłupiam
  Bo czuję że tęsknisz za domem rodzinnym
  W kraju dla nas zawsze jakoś zimnym
  Droga jest kręta i wiecie przez bezdroża
  W życiu naszym jest ważna opieka Boża
  Jej się trzeba poddać i podążać spokojnie
  By nie znaleźć się na jakiejś wojnie

  Pozdrawiam serdecznie:)

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s