Agent Tomek o Kwaśniewskiej

Oświadczenie posła Tomasza Kaczmarka z Prawa i Sprawiedliwości, byłego agenta Centralnego Biura Antykorupcyjnego

W dniu dzisiejszym składałem zeznania w charakterze świadka w sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym w Piasecznie II Wydział Karny. Rozprawa odbywała się w Sądzie Okręgowym w Warszawie przy drzwiach zamkniętych. Proces dotyczy okoliczności sprzedaży willi w Kazimierzu nad Wisłą i dokonania przy jej sprzedaży w roku 2009 oszustwa skarbowego przez osoby uczestniczące i pomagające w transakcji. Cała sprawa miała swój początek podczas słynnej rozmowy Józefa Oleksego z Aleksandrem Gudzowatym, podczas której Józef Oleksy powiedział, że rzeczywistymi właścicielami willi w Kazimierzu są Aleksander i Jolanta Kwaśniewscy – sugerując, że pieniądze, za które kupili wskazaną nieruchomość, pochodzą z łapówek. W sprawie powyższej zostało wszczęte śledztwo przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach. Prokuratura powierzyła prowadzenie czynności w tym śledztwie Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu.

Przypominam, że w rezultacie działań CBA prokuratura oskarżyła trzy osoby. Natomiast zupełnie pominięto w tym procesie udział oraz rolę, jaką odegrała we wskazanej transakcji Jolanta Kwaśniewska.

Z uzyskanego w wyniku działań Centralnego Biura Antykorupcyjnego materiału dowodowego wynika jednoznacznie, że to Jolanta Kwaśniewska kierowała całością działań podjętych przez osoby oskarżone w tej sprawie. Należy podkreślić, że występujący w sprawie jako właściciel i sprzedawca nieruchomości Marek M., były prezes Budimeksu, był jedynie słupem i figurantem podstawionym do sprawy przez Marię J., po uzgodnieniu z Jolantą Kwaśniewską pod koniec 2007 r., w sytuacji gdy Urząd Kontroli Skarbowej z Lublina wszczął wobec Marii J. kontrolę z tzw. nieujawnionych źródeł dochodów.

Przedmiotowa kontrola UKS została wszczęta celem sprawdzenia, z jakich źródeł pod koniec 2005 r. Maria J. otrzymała kwotę ponad 830 tys. dolarów amerykańskich. Maria J. była osobą niepracującą, utrzymującą się jedynie z niskiej emerytury. Willa w Kazimierzu stanowiła formalnie w dokumentach jej własność. Jednakże po wpłynięciu tak wysokiej kwoty nie zmieniły się zapisy w księgach wieczystych co do własności willi. Należy podkreślić, że Marek M. miał przed UKS odegrać rolę właściciela nieruchomości. W tym celu został na piśmie poinstruowany przez Marię J., jak ma zeznawać przed UKS.

We wskazanym piśmie, które znajduje się w aktach sprawy, Maria J. precyzyjnie instruuje Marka M., jak ma zeznawać na temat okoliczności zawarcia fikcyjnej transakcji kupna domu w Kazimierzu. Między innymi miał zeznać, że pieniądze wpłacał bezpośrednio w gotówce, a nie przelewem bankowym, oraz miał pokazać organom skarbowym umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości zawartą w zwykłej formie pisemnej, a nie w formie aktu notarialnego.

W śledztwie ustalono, że w dniu, w którym rzekomo miał wpłacać gotówkę na konto Marii J., nie było go w kraju. Z ustaleń dokonanych w sprawie przez funkcjonariuszy CBA w sposób jednoznaczny wynikało, że Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy jako jedyni korzystali z willi, ponadto to Jolanta Kwaśniewska przez cały czas pokrywała koszty eksploatacji nieruchomości.

CBA uzyskało również materiał dowodowy, z którego wynika, że to Jolanta Kwaśniewska podjęła decyzję o sprzedaży nieruchomości oraz określiła warunki transakcji w tym cenę sprzedaży. Maria J. po konsultacjach z Jolantą Kwaśniewską poinformowała Marka M. w słowach: „…Nie wiem, czy wiesz, ale sprzedajesz swoje mieszkanie…”. Marek M. zrozumiał aluzję, odpowiednio to komentując i bezwarunkowo zgadzając się na przystąpienie do sprzedaży. Dodatkowo należy podkreślić, że inicjatywa podziału kwoty, jaka miała być zapłacona przy transakcji zakupu nieruchomości, na wpisaną oficjalnie do aktu notarialnego i przekazaną poza aktem, wyszła od Marii J. Przypomnę, że całość ustalonej kwoty wynosiła trzy miliony sto tysięcy złotych, z czego w akcie notarialnym wpisano kwotę 1,6 miliona. Druga część kwoty została wręczona w gotówce synowi Marii J. – Janowi J. tuż przed transakcją u notariusza. Ze zgromadzonych w sprawie materiałów wynika, że Jan J. kilkakrotnie informował mnie, że willa w Kazimierzu Dolnym jest własnością państwa Kwaśniewskich. Wielokrotnie instruował mnie o konieczności zachowania tego faktu w tajemnicy.

W dniu zawierania transakcji Maria J. jechała do Warszawy prosto z posiadłości Kwaśniewskich położonej na Mazurach. CBA zarejestrowało wówczas dwie rozmowy telefoniczne pomiędzy Marią J. a Jolantą Kwaśniewską. Podczas tych rozmów Jolanta Kwaśniewska instruowała Marię J., co ta ostatnia ma zrobić z otrzymaną gotówką. Jolanta Kwaśniewska poleciła podczas tych rozmów między innymi wymianę otrzymanych złotówek na euro lub dolary. W trakcie tych rozmów została także wskazana osoba, do której należy przewieźć pieniądze i która miała osobiście dokonać tej wymiany. Wskazaną osobą był Marek Zabrzeski, szef Agencji Royal Wilanów, przyjaciel i dawny wspólnik Jolanty Kwaśniewskiej. Należy dodać, że przesłuchany po zatrzymaniu w śledztwie Marek Zabrzeski zeznał, że tego dnia zadzwoniła do niego Jolanta Kwaśniewska i poleciła wymianę złotówek na dolary. Fakt przeprowadzenia wskazanej rozmowy potwierdzają zabezpieczone w sprawie billingi.

Marek Zabrzeski po otrzymaniu wskazanych instrukcji podjął działania zmierzające do wymiany gotówki, między innym kontaktując się osobiście z kantorami wymiany walut. Dysponując tymi dowodami, kierownictwo CBA podjęło decyzję o zakończeniu działań. Zatrzymano osoby uczestniczące w transakcji, pieniądze w kwocie 1,5 mln złotych zabezpieczono w siedzibie spółki Royal Wilanów.

Kwota w wysokości 1,6 mln widniejąca na akcie notarialnym nigdy nie została przez CBA przekazana.

Należy dodatkowo podkreślić, że wszystkie działania w tej sprawie dotyczące procedury kontrolowanego zakupu nieruchomości odbywały się za zgodą prokuratora generalnego Andrzeja Czumy, który dodatkowo na dzień przed realizacją został przez funkcjonariuszy CBA poinformowany w szczegółowym raporcie pisemnym o stanie sprawy. Po zapoznaniu się z treścią raportu prokurator generalny złożył na nim dekretację, że zdobyty w sprawie materiał ma być w całości dołączony do śledztwa jako dowód w toczącym się postępowaniu.

Szefowa Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach z niewiadomych powodów już po dokonaniu zatrzymań zakwestionowała decyzję swojego zwierzchnika i nie uznała zdobytych w sprawie przez CBA materiałów za dowód w śledztwie.

/-/ Tomasz Kaczmarek

http://naszdziennik.pl/polska-kraj/33016,agent-tomek-o-kwasniewskiej.html

Z Tomaszem Kaczmarkiem rozmawia Maciej Walaszczyk

Z Tomaszem Kaczmarkiem, posłem PiS, byłym funkcjonariuszem CBA i CBŚ, rozmawia Maciej Walaszczyk

Beata Sawicka powiedziała po ogłoszeniu wyroku, że jest on „lekcją demokracji i praworządności”. Jak się Pan czuje, gdy słyszy tego rodzaju górnolotne oceny z jej ust?

– Przede wszystkim należy podkreślić, że Beata Sawicka mimo wszystko osiągnie swój cel.
Jaki cel?

– Dostanie pieniądze. Łapówka, którą przyjęła, zostanie odzyskana w postaci odszkodowania. Jeżeli oczywiście Sąd Najwyższy oddali wniosek o kasację. Wszyscy Polacy widzieli jej zachowanie w postaci przyjmowania łapówki, słyszeli wypowiedzi dotyczące prywatyzacji służby zdrowia i organizacji całego procederu z zakupem działki na Helu.
Sędzia ocenił, że dowody na korupcję Sawickiej i Wądołowskiego CBA zdobywało, łamiąc prawo, posługując się argumentami kolizji z zasadami „demokratycznego państwa prawnego”.

– Jest to dla mnie ogromne zaskoczenie. Dziwię się słowom, jakie padły z ust sędziego. Żyjemy w Polsce, a nie w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii, i nie ma w naszym porządku prawnym zasady owoców z zatrutego drzewa. Osoba, która popełniła przestępstwo, musi ponieść karę. Jeśli mamy w mieście monitoring, który zarejestruje jakieś zdarzenie związane z przestępstwem lub wykroczeniem drogowym, to czy osoba, która je popełniła, unika odpowiedzialności karnej? Niesłychana jest w ogóle rozbieżność między wyrokiem I instancji a wyrokiem w sądzie apelacyjnym. To orzeczenie jest dla mnie przede wszystkim abstrakcyjne.
To znaczy, że nie odnosi się do stanu faktycznego?

– Oczywiście. CBA, podejmując działania w tej sprawie, działało zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. Świadczą o tym decyzje i zgody, które zostały wydane przez prokuratora generalnego na wszczęcie kombinacji operacyjnej z użyciem funkcjonariusza pod przykryciem, tzw. FPP, i wręczenia kontrolowanej korzyści majątkowej. Dużymi literami pragnę podkreślić, że adwokaci Beaty Sawickiej złożyli do prokuratury zawiadomienie o możliwości przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy. Prokuratura w Lublinie zbadała sprawę i jednoznacznie się na ten temat wypowiedziała, stwierdzając, że CBA działało zgodnie z prawem. Co więcej, po złożeniu zażalenia na tę decyzję sprawę zbadał sąd. On również wypowiedział się jednoznacznie, że CBA działało zgodnie z prawem. W samym procesie Sawickiej i Wądołowskiego zarówno prokurator ich oskarżający, jak również sąd okręgowy w uzasadnieniu do wyroku stwierdzili jednoznacznie, że nie było przekroczenia uprawnień, a wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Mamy kolejno cztery różne instancje i organy państwowe, które mówiły to samo.
To co mogło powodować sędziami rozpatrującymi apelację?

– Nie wiem, czym się kierowali. Fakty mówią same za siebie. Dlatego dziś poinformowałem media o swoim pisemnym wystąpieniu do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, aby to Prokuratura Generalna wystąpiła do Sądu Najwyższego w tej sprawie ze skargą kasacyjną. Dziś Polacy zasługują na to, by tę sprawę wyjaśnić bardzo rzetelnie i dokładnie. Zasługują na to, by wszystkie materiały dotyczące tego śledztwa zostały po prostu odtajnione i udostępnione do wglądu opinii publicznej, żeby dziennikarze i każdy z obywateli mógł sobie wyrobić pogląd i opinię na tę sprawę. Dobrze, że o to samo zaapelował Zbigniew Ziobro.

Sąd uznał, że nie zaistniały żadne przesłanki prawne i faktyczne, jeśli chodzi o Sawicką, uprawniające CBA do jej inwigilacji przez tajnego agenta od lutego do 16 czerwca 2007 roku.

– Nikt w tamtym okresie, żaden funkcjonariusz CBA nie prowadził działań operacyjnych wobec Beaty Sawickiej. Nie wiem, na jakiej podstawie sędzia sądu apelacyjnego wysnuł takie argumenty. Nie prowadzono żadnych czynności inwigilacyjnych. CBA weszło w posiadanie informacji, z których jasno wynikało, że Beata Sawicka i ówczesny burmistrz Helu Mirosław Wądołowski mogą dopuścić się popełnienia przestępstwa. Wtedy te materiały zostały przekazane do rozpatrzenia prokuratorowi generalnemu.

czytaj dalej…
http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/31188,sedzia-zgubil-dokumenty.html